Havet som ressurs- Sørlandet Visningssenter

Fiskeridirektoratet sier JA til visningssenter for oppdrett i Arendal, Kristiansand, Kvinesdal og Lyngdal! I samarbeid med Vitensenteret Sørlandet, vil ungdom i Agder både få kunnskap om næringen og utfordres til å være med på å omstille næringen til en ny tid.

Norge er verdens nest største eksportør av fisk og sjømat, og havbruksnæringen representerer arbeidsplasser og utvikling langs hele norskekysten. Sørlandet Visningssenter AS har fra Fiskeridirektoratet fått visningstillatelse i Lyngdal kommune, og har inngått et samarbeid med Vitensenteret Sørlandet om å etablere Visningssentre på Vitensenteret sine avdelinger i Arendal, Kristiansand, Kvinesdal (under etablering) og muligheter for besøk på oppdrettsanlegg fra Korshavn. Gjennom de neste årene skal ungdom i Agder både få kunnskap om næringen og utfordres til å være med å omstille næringen til en ny tid.

Sørlandet Visningssenter AS handler om oppdrett av laks og oppdrettseier Åge Igland som har drevet oppdrett i mange år driver godt i forhold til det som er utfordring med oppdrettsanlegg. Visningssentersatsningen er knyttet til eksisterende anlegg i Lyngdal kommune. Det vil si at kommer ingen nye anlegg knyttet til denne visningstillatelsen.

Visningssenter er et sted hvor det formidles kunnskap om akvakulturnæringen. Dette gjøres gjennom besøk på oppdrettsanlegg, utstillinger, aktiviteter, arrangementer og formidlingstilbud. Sørlandet visningssenter er etablert av Åge Igland og Trient AS. Disse har en eierandel på 50 prosent hver. Det har vært arbeidet i flere år med å få en visningstillatelse, og det er en svært omstendelig prosess.
Det er etablert et samarbeid med Vitensenteret Sørlandet om å utvikle visningskonseptet. Konseptet «Havet som ressurs», er utviklet i et samarbeid mellom Sørlandet Visningssenter AS, Expology, Inaq AS og Vitensenteret Sørlandet. Konseptet som nå skal utarbeides, vil naturlig gjennomgå noen endringer på bakgrunn av innspill som har og vil komme.

Selve Visningsanlegget er i Korshavn, hvor det også vil være en mindre utstilling, ulike aktiviteter og formidlingstilbud, vil hovedfokus være selve turen ut til anlegget. Vitensenteret Sørlandet mener at det er viktig at ungdom har god kunnskap om denne næringen, både med tanke på fremtidige karrieremuligheter, og for havet som en ressurs og driver for innovasjon og næringsutvikling i Norge. Vi trenger en bærekraftig næringsutvikling. En bærekraftig utvikling kommer gjennom et tverrfaglig samarbeid, forskning og innovasjon, Vi ønsker å motivere, gi økt kunnskap og deltakelse i debatter.

Visningssenteret vil ikke ta parti i verken politiske eller i faglige spørsmål, men til enhver tid formidle den beste og sikreste tilgjengelige kunnskapen om fiskehelse, utviklingen i oppdrettsnæringen og næringens påvirkning på miljø og liv under vann.

Utvidelse av areal og nybygg
Utstillingen «Havet som ressurs» vil få installasjoner på alle Vitensenterets avdelinger. I Arendal skal Vitensenteret utvides, ved å overta areal etter Eureka kompetanse som er i samme bygg. I Kristiansand er det mulig at de første installasjonene kommer i de eksisterende lokaler vi har i Markens, avhengig av når nybygget til Vitensenteret og UiA på campus UiA, vil stå ferdig. I Kvinesdal arbeides det målrettet med nytt sentrumsbygg hvor installasjoner knyttet til «Havet som ressurs» også vil inngå i utstillingen. Målgruppen for visningssenteret er innbyggere på Agder og tilreisende. Det skal være noe for alle aldre, og flere formidlingstilbud til skoler.

Bredt faglig samarbeid
Samarbeidet mellom Sørlandet Visningssenter og Vitensenteret om konseptet «Havet som ressurs», vil bestå av utstillinger ved alle tre vitensenteravdelingene og selvsagt i Korshavn, hvor de besøkende kan få besøke et oppdrettsanlegg. Nå som visningstillatelsen er gitt, så vil arbeidet med å konkretisere innhold, byggeprosesser, oppbygning av en organisasjon og samarbeid etableres. Det skal arbeides tett med flere andre aktører, og det er inngått intensjonsavtaler med Universitetet i Agder, GRID-Arendal og NCE Aquatech Cluster. Det utvikles samarbeid med Havforskningsinstituttet, Nasjonalt senter for Villaks, andre regionale vitensentre, visningssentre i Norge, skoler, fagnettverk for utdanning, næringsavdelinger i våre kommuner, fylkeskommunen, statsforvalter, bedrifts klynger, bedrifter, forskningsinstitutter, interesseorganisasjoner og andre relevante fagmiljøer.

Agders satsning på Blå vekst
Vitensenteret Sørlandet har arbeidet med den marine satsningen over flere år. Vi har som mål å være et sted med faglig marin formidlingskompetansen for vern, bærekraftig bruk, forskning og næring samlet i en organisasjon. I søknadsprosessen har det vært jobbet med hva «Havet som ressurs» bør fokusere på av tematikk. Foruten naturgitte forhold som grunnlag for oppdrett, ønsker vi også å dekke tema som hvilke yrker finnes i næringen, teknologiske løsninger, utfordringer med lus og avlusningsmetoder, rømning, ernæring, oppdrett i et internasjonalt perspektiv, dødelighet og fiskevelferd. Det er ikke like naturgitte forhold på Agder som det er andre steder i Norge for oppdrett i sjø, men vi har et næringsliv og forskningsmiljø som kan bety en forskjell i fremtidens oppdrettsnæring.

På Agder er vi gode på Kystsoneøkologi, teknologi i havrommet, kunstig intelligens og flere andre områder som vi sjelden hører om. Dette blir spennende å kunne være med å løfte frem. Det har i mange år vært aktivt jobbet med å knytte forvaltning, kunnskap og næring sammen. Blått kompetansesenter Sør er et resultat av dette arbeidet. Nå tar Vitensenteret Sørlandet et ansvar for å knytte disse tre områdene tettere sammen gjennom utvikling av utstillinger, aktiviteter og tilbud til skoler. En objektiv arena som vektlegger samarbeid med aktører for at vi skal få en bredde i tematikk.

Særdeles god formidlingsevne
Det finnes 31 visningsanlegg i Norge, og vilkårene for å få tildelt en slik visningstillatelse er strenge. Kun de aller beste representantene for oppdrettsnæringen vil kunne nå opp i søknadsprosessen. Krav til kompetanse, tilgjengelighet, helhetlig konsept, driftskompetanse og ikke minst formidlingsevne. Vitensenteret Sørlandet har ansvar for å gi tilbud til hele regionen, og være en regional utviklingsaktør. Vi må også tørre å ta opp tema som det kan være kontroverser rundt. Vi skal fokusere på økt kunnskap blant innbyggere og tilreisende i akvakultur.

Veien videre
Selv om det har blitt arbeidet mye for å svare ut alle kravene til Fiskeridirektoratet, er det mye arbeid som gjenstår. Det første blir å ansette en person med god kompetanse som vil være en aktiv brobygger. Faglige ressurser innen bygg, prosjektledelse, utstilling, kommunikasjon, formidling og juss vil kobles på, slik at vi får en god utviklingsprosess. På denne måten vil vi til rette for at vi kan utvikle oss i årene fremover i henhold til endringer i bransjen og det regionen trenger at vi løfter frem av tematikk. Vi skal ta valg sammen, og det er viktig at vi får en bredde og utvalg av tematikk. Målet er at vi kan åpne utstillinger og gi de første tilbudene allerede våren 024.

Tilskudd fra Sørlandet Visningssenter AS (eid av Korshavn Havbruk AS og Trient AS) skal brukes på å utvikle og drifte utstillinger utvikle tilbud til skoler og andre driftskostnader. Prosjekt, etablering og drift fullfinansieres av Sørlandet Visningssenter AS. Samarbeidsperioden er 10 år, med mulighet for forlengelse. Det er Vitensenteret Sørlandet som avgjør innhold og har ansvar for kvalitetssikring i samarbeid med andre. Dette er en vanlig samarbeidsform og har vært en betingelse for samarbeidet som er inngått med Sørlandet Visningssenter AS.

Agder står nok en gang i førersetet for å skape en unik arena for noe som bringer folk sammen. Besøkssenter for Raet nasjonalpark, visningssenter for oppdrett og satsning på forskningsformidling vil bli unikt. Visjonen om å være et ressurssenter for marin formidling er i ferd med å realiseres. Stort ansvar og mange utfordringer vil komme, men vi vil jobbe på tvers for at vi skal finne de beste løsningene.

Vi er stolte over å være en del av et samarbeid, som har gitt Agder det første visningssenteret, og at Vitensenteret Sørlandet bidrar til å nå det mål regionen har satt som mål. Satsning på de Blå næringer, og vi ønsker å løfte frem nye bærekraftige næringer og være en arena for de blå næringer i Agder.

Handlingsprogram 2021 – 2024 Agder PDF

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022