Besøkssenter Raet nasjonalpark og to velkomstsentre er lokale informasjonspunkt, integrert i turist- og besøksdestinasjon, ett i hver av nasjonalparkens eierkommuner Arendal (autorisert besøkssenter), Grimstad og Tvedestrand (Velkomstsenter). Hensikten er å ha et sted der publikum kan henvende seg for å få praktisk informasjon og veiledning i hvor det vil være hensiktsmessig å dra for å få best mulig utbytte av et besøk i Raet nasjonalpark. Betjeningen ved Besøkssenter Raet nasjonalpark i Arendal, og ved Velkomstsentrene i Grimstad og Tvedestrand har god kunnskap om nasjonalparkområdene i sin kommune. Ved disse sentrene er også god tilgang på brosjyrer og digital informasjon om nasjonalparken, verneverdiene og artene i nasjonalparken – i havet, langs strendene, på land og i luften.

BESØKSSENTERET I ARENDAL

Besøkssenter Raet nasjonalpark er samlokalisert med Vitensenteret Sørlandet i Arendal. Her får du informasjon om opplevelser, aktiviteter og naturverdiene i nasjonalparken og utforske den interaktive marine utstillingen i senteret.

Les mer

VELKOMSTSENTERET I GRIMSTAD

Norsk Hagebruksmuseum på Dømmesmoen er vertskap for Velkomstsenter Raet nasjonalpark i Grimstad. Her finner du generell informasjon om Raet nasjonalpark, kvartærgeologi og informasjon om nasjonalparkområdene i Grimstad.

Les mer

VELKOMSTSENTERET I TVEDESTRAND

Lyngørfjorden kystkultursenter på Gjeving er vertskap for Velkomstsenter Raet nasjonalpark i Tvedestrand. Her legges det vekt på informasjon om de marine naturverdiene i tareskogen og temaet hummer og hummerfiske.

Les mer

SPORNES OG HOVE

Nasjonalparkportalen på Tromøy som står ved Spornes like ved utfartsstedet Hove og Tromøy kirke ønsker besøkende velkommen til et av de mest karakteristiske stedene i Raet nasjonalpark.

MERDØ

Velkommen til Merdø – en uthavn i Raet nasjonalpark Den lune og trygge ankringsplasser gjorde at Merdø ble en av de viktigste ankringsplassene langs skagerrakkysten, og allerede på 1500-tallet var Merdø avmerket på nederlandske sjøkart. Øya stikker opp av havet som en del av den store israndavsetningen Raet fra siste istid.

LYNGØR

Lyngør er en helt spesiell dør inn i nasjonalparken i Tvedestrand. Fra øya Lyngørsida går det tursti ut på halvøya Speken hvor det er spektakulær utsikt over skjærgården og havet utenfor.

HASSELTANGEN

Nasjonalparken i Grimstad byr på spennende innfallsport på Hasseltangen ved Søm helt øst i kommunen. Her kan du oppleve lun og barnevennlig strand på innsiden og røff klippekyst på utsiden.

Norges marine nasjonalparker

Raet nasjonalpark er, sammen med Ytre Hvaler, Færder og Jomfruland, en av Norges 4 marine nasjonalparker. Siden 98% av arealet i nasjonalparken er hav og sjøområder, oppleves nasjonalparken best med båt. Men selv uten båt, kajakk eller annet fartøy kan du oppleve nasjonalparken på øyene og langs mange av strendene i Arendal, Grimstad og Tvedestrands ytre skjærgård. I Grimstad kan du vandre langs strendene fra Fevik til Hasseltangen og på Valøyene ytterst i skjærgården. I Arendal vil utsiden av øyene Merdø, Tromøy og Flosterøya by på særpreget kystnatur. I Tvedestrand må du i båt, for nasjonalparkområdene ligger i den ytre skjærgården. Det går rutebåt til Lyngør, og den ytre delen av Ytre Lyngør, Speken, er et friområde som er representativt for kystnaturen i nasjonalparken. Også Sandøya, som ligger i randsonen til nasjonalparken, kan være et godt utgangspunkt for opplevelser og aktiviteter i Raet nasjonalpark.

Besøkssenter Raet nasjonalpark–et nasjonalparksenter

Det er etablert et eget besøkssenter – et nasjonalparksenter – i Arendal. Senterets funksjon er informasjon og formidling av verneformålet og naturverdiene i den marine nasjonalparken. Samtidig er senteret et pedagogisk opplevelsessenter organisert som et vitensenter med stor grad av interaktiv og dynamisk læring.

Båtliv på holmer og skjær i Tvedestrands ytre skjærgård. Velkomstsenteret i Lyngørfjorden Kystkultursenter blir "resepsjon" for opplevelser i Raet nasjonalpark.

Friluftsliv i nasjonalparken

I Raet nasjonalpark er det store muligheter for aktivt friluftsliv – og områder som gir gode opplevelser enten man ferdes til fots eller i båt.
I store trekk gjelder allemannsretten, som gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og bruke naturen rundt oss.

Hasseltangen er et av de mest populære utfartsstedene i Raet nasjonalpark. Her er det tilrettelagte stier, bålplass, benker og fiskebrygge. Men i dette området kan du ikke sette opp telt eller overnatte i hengekøye. Foto: Tore Moy

I nasjonalparken er vi selvsagt svært opptatt av at alle besøkende setter minst mulig spor etter seg og tar hensyn til naturverdiene og natur som er spesielt sårbar. Derfor er det i noen områder vedtatt lokale forskrifter som begrenser mulighetene til fri utfoldelse.

Nedenfor kan du lese litt om hvordan overnatting og ferdsel skal gjennomføres med hensyn til friluftsloven, verneforskriften og nærmiljøet.

Friluftslivet i nasjonalparken kan deles i ferdsel på land og ferdsel i sjø. Felles for all ferdsel er at vi som forvalter naturen i Raet nasjonalpark, forventer at du/dere:

 • Tar med all søppel hjem.
 • Holder hunder i bånd – løse hunder skremmer ville dyr, fugler og beitedyr.
 • Følger brannvesens bestemmelser om bål/ild
 • Bruker etablerte bålplasser, framfor å bygge nye bålplasser, unngår å brenne bål på svaberg, rullestein og tørre grasbakker. Sand er godt egnet som underlag.
 • Det er forbudt å hugge trær i nasjonalparken. Ta derfor med deg blåved, kull eller kokeapparat.
 • Overnatt gjerne. Regelen om maksimalt to netter på samme sted skal overholdes, og husk at hengekøyer o.l. sidestilles med telting, og følgelig at to-døgns-regelen gjelder.
 • Sjekk opp lokale bestemmelser for områdene i Raet nasjonalpark på Raet nasjonalsparks dokumentarkiv.

Det er laget en egen oversikt over atferdsregler på definerte steder i Raet nasjonalpark – og områder i randsonen, samt Søm landskapsvernområde.

Spornes og Hoveodden på TRomøy er kanskje nasjonalparkens mest besøkte steder. Området inviterer til ferdsel til fots og på sykkel. Her tillates ikke telting, men man henvises til tilrettelagte overnattings- og campingplasser i randsonen til nasjonalparken. Canvas Hove og Hove leirsenter tilbyr teltplasser, og begge disse og Herregården Spa og Resort tilbyr overnatting i mange ulike prisklasser og standarder. Foto: Jarle Kvam

Ferdsel på land

 • I utmarksområdene er det tillatt å ferdes til fots, og det er tillatt å bruke sykkel på veier og stier.
 • Det er tillatt å ri på hest på veier og stier, der ikke annet er skiltet.
 • Det er absolutt ferdselsforbud i soner merket sjøfuglreservat (Sone A) i tidsrommet 15. april til 15. juli.
 • Det er forbudt å ferdes over innmark. Det betyr områder med dyrket mark der man kultiverer med såing og slått/beite. Beiteområder i utmark, som for eksempel Tromlingene og Jerken, er åpne for ferdsel
 • Lukk alltid grinder etter deg og vik unna og gå rundt flokker av beitedyr.
 • Telting er tillatt i to døgn på samme sted, men det er noen områder der telting ikke tillates  – for eksempel på Hasseltangen, Hoveodden og noen av de mest populære strendene. Sjekk lokale forskrifter.
 • Unngå å telte nærmere enn 150 meter fra bebodde hus/hytter (eventuelt ikke synlig)
 • Motorisert ferdsel er forbudt i nasjonalparken (også der det er fremkommelig trase).
 • Ta hensyn til andre brukere i nasjonalparken.

Ferdsel med kajakk mellom øyene er populært og anbefales. Telting er tillatt inntil to døgn på samme sted, hvis ikke annet er bestemt i lokale forskrifter. Foto: Øystein Paulsen.

Telting

Disse stedene anbefaler vi for overnatting i telt:

 • Jerken (vær spesielt oppmerksom på beitedyr)
 • Lillenes
 • Moviga
 • Valøyene (vær spesielt oppmerksom på beitedyr)
 • Gravene på Merdø
 • Gjessøya
 • Havsøya
 • Lillespornes – Botne
 • Persnes i Alvekilen
 • Tromlingene (vær spesielt oppmerksom på beitedyr)
 • Skinnfellen og Grundesholmen
 • Kalvøya
 • Nautholmen, Håholmene og Klåholmene
 • Speken
 • Kjeholmen /Lyngør fyr.

Disse stedene er det ikke tillatt å overnatte i telt/hengekøye. 

 • Kalvøysund
 • Spornes
 • Hove
 • Stølsviga
 • Vragvika
 • Merdø – unntatt området kalt Gravene
 • Storesand
 • Hasseltangen
 • Kvennebekken
 • Randviga

Husk maksimal hastighet for båt nærmere land enn 100 meter og der folk bader. De fleste holmer er det tillatt å legge til, fortøye og gå i land. Unntaket gjelder der det er sjøfuglreservat. Men respekter alltid sjøfuglene i hekketiden og vis hensyn.

Ferdsel i sjø

 • Det er generelt tillatt med alle typer lovlige fremkomstmiddel på sjøen.
 • Det er absolutt ferdselsforbud i sjøfuglreservat (Sone A) i tiden 15.4 – 15.7, inkludert 50 meter radius fra land.
 • Unngå å forstyrre hekkende sjøfugl i perioden 15.3 – 30.7. Blir fugler aggressive så har de trolig egg/ unger i området. Trekk deg unna.
 • Unngå å forstyrre flokker av ender i august – september. Fuglene feller vingefjær og kan derfor nesten ikke fly i denne perioden.
 • Det er bestemt redusert fart, maksimalt 5 knop, nær badende og nærmere enn 100 meter fra land. Det er en del lokale variasjoner.
 • Det er forbudt med motorisert fremdrift på innsiden av badebøyer.
 • Det er forbudt å lage nye bolter/fester i svaberg og sette ut moringer.
 • Overnatting i båt tillatt i to døgn på samme sted, men enkelte steder er det forbud mot landligge – sjekk lokale forskrifter.
 • Ta hensyn til andre som ferdes i sjø.