Makrellterna er av fuglene som vi er spesielt opptatt av å verne. Den står på norsk rødliste som truet art, og den har dessverre få og til dels svært utsatte hekkeplasser. Ternene kommer fra Sør- og Vest-Afrika i april/mai, og trekker sørover igjen allerede på slutten av sommeren. Ternene er kolonirugere og kan være svært aggressive ved reirplasser.