Vi inviterer til foredrag om Talentsenter i realfag

Vi får besøk av leder for Talentsenter for realfag, ved Oslo Vitensenter, Safina de Klerk. Hun vil lære oss mer om elever med stort læringspotensial, deres behov og hvordan talentsentrene jobber for å gi dem tilpasset opplæring.

Når: Onsdag 25. mai kl. 11.00 – 12:30
Hvor: Vitensenteret Sørlandet, Kystveien 2, Arendal
Foredragsholder: Safina de Klerk, leder av Talentsenter for realfag

Påmelding (maks 60 plasser)
Enkel bevertning

PÅMELDING

Tar elever med stort læringspotensial på alvor

Økt fokus på elever som kan stå i fare for å droppe ut eller få psykiske utfordringer.

Undersøkelser viser at Kunnskapsløftet har vært et løft for svakt presterende elever, men for elever med stort læringspotensial har det ikke vært noe tilsvarende løft. Aust-Agder fylkeskommune og Vitensenteret Sørlandet tar dette på alvor og arrangerte en  Talentsenterkonferanse for å øke fokuset på denne elevgruppen. Dette er elever som kan stå i fare for å droppe ut eller få psykiske utfordringer.

Det brukes mange begreper om de mest begavede elevene; evnerike, talentfulle eller høytpresterende elever. Alle elever har et læringspotensial, men noen elever lærer raskere og tilegner seg mer kompleks kunnskap enn forventet for sin aldersgruppe. Dette er elever med stort læringspotensial, og derfor trenger også disse tilpasninger og støtte i opplæringen. Disse elevene er gjerne utholdende og gode på problemløsningsstrategier. De har forutsetninger for å arbeide med avanserte og mer kreative oppgaver gjennom berikelse og dybdelæring. De utgjør faktisk hele 10 til 15 prosent av elevpopulasjonen i Norge.

Manglende kunnskap
Undersøkelser viser at mange av disse elevene ikke opplever å være en del av et læringsmiljø som motiverer og som gir dem faglige utfordringer. De kan ofte bli misforstått, oppfattet som problembarn og noen dropper faktisk ut av skolen. Noe av det som kjennetegner disse elevene er at de kan utfordrer lærerne, har motvilje til å gjøre enkle oppgaver, liker å spekulere og evner å tenke mer abstrakt og komplekst. Disse elevene har også rett til å utvikle seg, motiveres og lære nye ting på skolen akkurat som de andre elevene. Dette er ikke et tema i lærerutdanningen og dessverre sjelden tema på etterutdanningskurs for lærere.

Jeg vil takke for at jenta vår fikk sjansen til å være med på talentsenteret.
Det endret hele livet hennes. Fra en trist jente full av depresjon og mørke følelser – til en glad, positiv og utrolig sterk jente!
Mor til deltager på Talentsenter

Gjør tiltak
Det vil komme føringer nasjonalt på hvordan skolene følger opp denne elevgruppen, og vi ønsker nå å starte opp dette arbeide på Agder. Fylkesmannen hadde tidligere i år på en av sine utdanningsmøter tema Elever med høyt læringspotensial. Dette har Aust-Agder fylkeskommune og Vitensenteret tatt på alvor, og inviterte ungdomsskoler og videregående skoler i Aust- Agder til en konferansedag med en av Norges mest kunnskapsrike om akkurat denne elevgruppen, Ella M.C. Idsøe, professor ved Naturfagsenteret.

Konferansen ga deltagerne god innsikt i hva som karakteriserer elever med stort læringspotensial. Det ble presentert og diskutert hvordan potensialet kan bli identifisert i klasserommet, hva slags sosiale og emosjonelle utfordringer elevene kan ha og ikke minst tips om forskjellige differensieringsstrategier i enkelte fag. Skoleledere, lærer og skoleeiere fikk en innføring i hvordan en handlingsplan angående disse barna kan settes i gang på egen skole.

Det vil bli gjennomført tilsvarende konferanse for skoler Vest-Agder i 2020, og sammen med skoler og lærere, erfaringer fra andre kommuner i Norge vil det defineres flere tiltak for å øke fokuset på denne elevgruppen. Det er viktig at skolene på Agder vil kunne møte de nye føringene som vil komme for elever med stort læringspotensial både i barnehager, grunnskolen og videregående skole.

Talentsenter på Agder
​Konferansen ga også kunnskap om hvordan elever med høyt læringspotensial kan identifiseres. Dette er avgjørende for at de riktige elevene rekrutteres inn et fremtidig Talentsenter. Det finnes fire Talentsenteret (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) i Norge, som alle er en del av et regionalt Vitensenter. Disse har i 2019 har gått fra å være prosjekt til å bli et permanent tilbud for sine regioner. Nå arbeides det for at Agder skal få samme tilbud, slik at våre barn og ungdommer noen ganger i året får møte likesinnede elever, jobber med faglige utfordringer gitt av bedrifter og forskningsinstitusjoner. Ikke minst at elevene selv lærer hvordan de kan ta i bruk ulike læringsstrategier for å opprettholde sin motivasjon og faglig interesse. Talentsentrene skal øke elever med stort læringspotensial sin læring og motivasjon i matematikk, naturfag og teknologi.

Nyttige lenker:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolene-skal-na-bli-bedre-til-a-mote-barn-og-unge-med-stort-laringspotensial/id2618759/

https://vitensenter.no/talentsenter-i-realfag/ressursside-for-elever-og-laerere/