Fremtidens aktivitetshus

Samler bedrifter, organisasjoner og kommunen

Et slikt bofellesskap gir mulighet for å skape felles mål, samarbeide om prosjekter og dra synergi og effekt av hverandre.

I oppstarten i prosjektet Etablering av Vitensenteret Kvinesdal, begynte man å se om det kunne være andre aktører fra kommunen, frivilligheten eller næringslivet man kunne «bo» sammen med. Dette fordi det kunne være at man fant hensiktsmessige løsninger på arealutnyttelse, kunne bruke noen felles ressurser, skape et enda mer spennende sted å reise til og gi mulighet for å kunne realisere et bygg som i seg selv kunne bli en attraksjon.

Skape et sted, et bofellesskap som kan gi muligheter, samarbeidsprosjekter, synergi og positiv effekt gjennom å gjøre ulike kompetanse tilgjengelig for hverandre.

Etter hvert etablerte man arbeidstittelen Fremtidens aktivitetshus. Et hus fylt med ulike aktiviteter, med fokus på fremtidens kompetansebehov, løsninger og samarbeidsformer. Det har vært avholdt flere møter, workshops og vil fremover være behov for å konkretisere felles behov og samarbeidsområder. Visjonen er at Fremtidens aktivitetshus skal drive frem innovative løsninger for at Kvinesdal, og Lister regionen skal kunne møte morgensdagens utfordringer beredt. Det vil aktivt søkes midler for å kunne ta i bruk nasjonale ressurssentra som har erfaring med stedsutvikling, destinasjonsselskaper, ulike aktører på Lister med fokus på samskaping for å skape økt bosteds-, næring og opplevelsesattraktivitet.

Fremtidens aktivitetshus er prosjektert i tilknytning til Apotekerkvartalet i Kvinesdal.

Lokalisering av Fremtidens aktivitetshus
Fremtidens aktivitetshus vil være lokalisert i sentrum av Kvinesdal. De ulike aktørene vil ha ulike arealbehov, og man har startet utvikling av Apotekkvartalet til dette formålet.

Coverks
Coverks er et etablert arbeidsfellesskap lokalisert i Kvinesdal, hvor medlemmer samles for å utøve, lære og dele kunnskap innen kreativitet, design og teknologi. Coverks i stadig vekst med både folk og prosjekter. Allerede mye spennende kompetanse og vil bidra med i et bofelleskap. Coverks har også etablert en MakerSpace som brukes av bedrifter og har aktivitet for ungdom.

KvinaVita
KvinaVita er kommunens satsing innen velferdsteknologi. En samlokalisering kan bidra til at flere får kjennskap og kunnskap om ulike hjelpemidler som kan bidra til bedre hverdager for flere i Kvinesdal og omegn.

Handelshuset Kvinesdal
Handelshuset Kvinesdal er et samarbeidsorgan for handels og servicenæringen for å styrke Kvinesdals posisjon som handelssentrum. Handelshuset har fokus på å utvikle opplevelser, arrangement, aktiviteter og butikker som kan trekke besøkende til Liknes sentrum. Dette krever et nært samarbeid mellom kommune, næringsliv, lag- og foreninger og privatpersoner.

Vitensenteret Sørlandet
Et opplevelses- og læringssenter med mål om å skape realfags- og teknologi interesse blant barn og unge. Ønsker å etablere flere aktivitetsrom og utstilling, og reise ut til skoler i Lister regionen.

Næringssjefen
Kvinesdals aktive næringssjef flytter næringsavdelingen inn i Fremtidens hus. Næringsavdelingen tilbyr gründerkontor, og har også prosjektkontor knyttet til næringsutviklingsprosjekter.

Spisested som møteplass
Fremtidens aktivitetshus vil også ha et spisested som kan være en sentral møteplass for besøkende og de som arbeider i det nye huset.

Frivilligheten
Det er pågående diskusjoner om det er andre aktører, satsninger bør eller vil være en del av fellesskapet i Fremtidens hus.

Coverks er et allerede etablert arbeidsfellesskap i Kvinesdal.
KVINAvita; et hjem med velferd, innovasjon, trygghet og ansvar.